Gå till navigation Gå till innehåll

Digital samtalsserie: Samtala & visa

Digital_samtalsserie_Samtala_och_visa.jpg

I tre avsnitt som sänds under sommaren presenterar Konstmuseet i Norr samtal med inbjudna gäster om museets roll i samhället, om gränsöverskridande samarbeten i Tornedalen samt om museala verksamheter ur ett samiskt perspektiv – ämnen som riktar sig både till allmänheten och till verksamma inom museer och andra kulturinstitutioner.

Konstmuseet i Norrs pågående utställning Samla & visa ger en inblick i de utmaningar som ett museum för samtidskonst möter i sitt arbete och diskuterar hur, vad och varför museer samlar och visar. Med utgångspunkt i konstmuseets lilla men ständigt växande samling av samtidskonst så visas också arbetet bakom kulisserna på ett museum.

Som en del av den ambitionen har Konstmuseet i Norr haft det stora nöjet att bjuda in andra museer och kulturutövare till tre digitala samtal. Temana för samtalen baseras i museets eget uppdrag och verksamhet, där de medverkande reflekterar över och diskuterar olika aspekter av konst- och kulturutövande utifrån sina perspektiv och erfarenheter.

Med de tre samtalen som går under samlingsnamnet Samtala & visa hoppas konstmuseet kunna inviga allmänheten i några av de diskussioner som ständigt förs inom museer och andra kulturinstitutioner. Konstmuseet i Norr har initierat och producerat samtalen och arbetat med utformningen av dem tillsammans med moderatorerna.

24/6  Samtala & visa: Annorlunda museer

I seriens första avsnitt diskuteras museernas roll i samhället. Deltagarna representerar museer som på olika sätt tänjer på gränserna för hur ett museum ser ut och fungerar.

Inbjudna gäster: Tessa Praun, museichef på Magasin III i Stockholm, Katarina Pierre, museichef på Bildmuseet i Umeå och Ida Rådegård, intendent på Arbetets museum i Norrköping. Moderator för samtalet är Roger Suup från Konstmuseet i Norrs direktion.

Frågeställningar: Hur skiljer sig olika museers uppdrag och verksamheter åt, och varför? På vilka sätt kan man förhålla sig till samlingar och förmedling? Och hur kan ett museum arbeta för att vara en permanent och bevarande institution, men samtidigt vara inkännande för de förändringar som sker inom kultursfären och samhället i stort?

22/7 Samtala & Visa: Myseymmityö yli rajoitten – museiarbete över gränserna

Seriens andra avsnitt har som utgångspunkt för samtalet museala och andra typer av kultursamarbeten över den svensk-finska gränsen, med fokus på Tornedalens kulturarv. Samtalet är på meänkieli och finska och textat till svenska.

Inbjudna gäster: Susanna Pettersson, överintendent på Nationalmuseum i Stockholm, Minna Heljala, museichef på Tornedalens museum och Linnea Huhta, författare och poet samt tidigare tf. kulturchef vid Pajala kommun. Moderator för samtalet är Bertil Isaksson.

Frågeställningar: Hur kan museer, som ofta är utpräglat nationella institutioner, arbeta över landsgränserna? Vilken roll har museer med gränsöverskridande verksamhet under tider präglade av nationalism? Hur mycket ska ett museum våga provocera i sådana frågor?

19/8 Samtala & visa: Att ställa ut Sápmi

Det tredje och sista avsnittet i serien diskuterar museala och utställande verksamheter utifrån ett samiskt perspektiv. Samtalet är på svenska och textat till nordsamiska.

Inbjudna gäster: Anders Sunna, bildkonstnär, Anna Westman Kuhmunen, intendent inom kulturhistoria och projektledare för AIDA-projektet vid Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum samt Cecilia Hammarlund Larsson, intendent vid avdelningen för kulturhistoria på Nordiska museet. Moderator för samtalet är Victoria Harnesk.

Frågeställningar: Hur ska ett museum förhålla sig till att ställa ut minoritetsbefolkningars kultur och konst? Ska den vävas in i ett större sammanhang eller visas separat? Hur kan man fördjupa och diskutera samisk konst och kultur när publiken kanske saknar grundkunskaper? Och varför uppfattas samisk samtidskonst ofta som politisk?

Publicering på Youtube under juni–augusti

Samtalen kommer att publiceras enligt schemat nedan på Konstmuseet i Norrs Youtube-kanal:

Konstmuseet i Norrs Youtube

24/6: Samtala & visa: Annorlunda museer

22/7: Samtala & visa: Myseymmityö yli rajoitten – museiarbete över gränserna

19/8: Samtala & visa: Att ställa ut Sápmi