Gå till navigation Gå till innehåll

Panelsamtal – Den tystade tundrans sånger

KiN_AT22_webbanner_utan_text_2560x1440.jpg

Med anledning av Den tystade tundrans sånger, 2022 års upplaga av Konstmuseet i Norrs årliga höstturné Länskonstmuseum Autumn Tour, anordnade museet ett panelsamtal med Ruth Maclennan och Pola Rader, konstnärerna bakom filmerna i årets program och forskaren Anna Andersen. Samtalet är modererat av Ekaterina Sharova.

Konstmuseet i Norr har Norrbotten som sitt ansvarsområde, men upptagningsområdet för det konstnärliga innehållet i projekt och utställningar utgörs av hela Barentsregionen. Här är den ryska delen geografiskt sett större än de andra tre länderna, Sveriges, Norges och Finlands delar tillsammans. I och med invasionen av Ukraina riskerar återigen en järnridå att falla mellan Ryssland och den övriga världen och samarbeten över gränserna försvåras – om inte helt omöjliggörs.

Filmerna i årets program, Den tystade tundrans sånger, har valts ut för att de undersöker och skildrar situationen för människorna bosatta i det ryska Barents. Det är ett område där ekonomiska, politiska och militära intressen fortsätter att diktera levnadsvillkoren för befolkningen och särskilt för den samiska minoriteten. Filmerna rör sig i samma geografiska område och snuddar vid samma teman och frågor, men skildrar platserna de besöker och människorna de möter på olika sätt. De följer olika spår av det förflutna och visar hur förlusten av platser påverkar den gemensamma identiteten.

Ruth Mclennan är en brittisk bildkonstnär som bor och arbetar i London. Med bakgrund i konceptuell konst och performance undersöker hon i sina verk landskapet och dess betydelse för skapandet av identitet och nutid, och den tvetydiga rollen som en besökare har i mötet med platser och människor.  

Pola Rader är konstnär, fotograf och filmmakare uppväxt i Murmansk och bosatt i Kiel, Tyskland. Rader arbetar med varierande medier, praktiker och uttrycksformer inom samspelet mellan samhälle och individen, och skapar en sorts visuell poesi som skildrar en verklighet med inslag av surrealism.

Anna Andersen är en samisk forskare vid Norges Arktiska Universitet i Tromsø med en doktorsexamen i historia och en masterexamen i urfolksstudier. Hon har rötter i en släkt som blev förflyttade från Arsjogk i den nordöstra delen av Kolahalvön, östra Sápmi. Bland annat har hon forskat om effekterna av tvångsförflyttningarna av hennes folk från deras traditionella områden.

Ekaterina Sharova är en curator, pedagog, skribent och medgrundare till Arctic Art Institute. Hon är uppvuxen i Archangelsk och bor för närvarande i Norge och arbetar med dekoloniala feministiska ekologier, alternativa kunskapssystem och reappropriering av minne.

ENGLISH – PANEL DISCUSSION

On the occasion of Songs of the Silenced Tundra, the 2022 edition of Konstmuseet i Norr’s yearly Länskonstmuseum Autumn Tour, the museum hosted a panel talk with Ruth Maclennan and Pola Rader, the artists behind the films featured in this year’s program, and researcher Anna Andersen. The talk is moderated by Ekaterina Sharova.

Konstmuseet i Norr’s mission is towards Norrbotten county but has the entire Barents region as its geographic point of departure for the artistic content of exhibitions and projects. The Russian part of Barents makes up for a larger geographical area than Sweden’s, Norway’s and Finland’s parts combined. Due to the Russian invasion of the Ukraine, there is a risk of an iron curtain once again falling between Russia and the rest of the world and collaborations across borders are becoming difficult – if not impossible.

The films in this year’s program, Songs of the Silenced Tundra, have been picked because they examine and portray the situation for people living in the Russian Barents. This is an area where economic, political, and military interests continue to affect the living conditions for the population and particularly for the Sami minority. The films take place in the same geographical area and touch upon the same themes and topics, but portray the places visited and the people encountered in different ways. They follow various traces of the past and show how the loss of places affect the common identity.

Ruth Maclennan is a British visual artist based in London. With a background in conceptual art and performance, her works examine the landscape and its significance for the making of identity and the present, and the ambiguous role that a visitor has when visiting places and meeting people.

Pola Rader is an artist, photographer and filmmaker from Murmansk based in Kiel, Germany. She works with a variety of media, practices and expressions about the interplay between individual and society, creating a kind of visual poetry portraying a reality with a touch of surrealism.

Anna Andersen is a Sámi researcher at The Arctic University of Norway. She holds a PhD in History and an MA in Indigenous studies. Her roots come from a Sámi family that was relocated from the area of Arsjogk in the northeastern part of the Kola Peninsula, eastern Sápmi. Some of her research has concerned the effects of the forced resettlements of her people from their traditional territories.

Ekaterina Sharova is a curator, educator, writer, and co-founder of Arctic Art Institute. Being raised in Archangelsk and currently living in Norway, she works with decolonial feminist ecologies, alternative knowledge systems and reappropriation of memory.