Gå till navigation Gå till innehåll

FAQ

På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om Konstmuseet i Norr.

Vad är ett länskonstmuseum?
Konstmuseet i Norr är Norrbottens länskonstmuseum. Sveriges län är en administrativ indelning av Sverige. De flesta län har en region som ansvarar för bl a uppdrag för kultur. Länskonstmuseets uppgift är att verka i hela Norrbotten. Förutom länskonstmuseum har länet ett länsmuseum (Norrbottens museum i Luleå) och en länskonsthall (Havremagasinet i Boden).

Vad är skillnaden mellan ett länskonstmuseum, ett länsmuseum och en länskonsthall?
Per definition har ett museum en permanent samling, övriga aktörer har inte det. Ett länsmuseum har ett bredare ansvar över kultur medan länskonstmuseet fokuserar på bildkonsten. 

Vem bestämmer över länskonstmuseet?
Ytterst ansvarig är direktionen, som utses av Konstmuseet i Norrs förbundsmedlemmars fullmäktige. Förbundsmedlemmarna är Region Norrbotten och Kiruna kommun.

Vad är direktionen?
Direktionen är länskonstmuseets styrorgan. Styrorganet består av förtroendevalda från förbundsmedlemmarna Region Norrbotten samt Kiruna kommun.

Vilka ingår i direktionen?
Ordförande Tomas Vedestig (SJVP), Region Norrbotten
Vice ordförande Katarina Hjertell (C), Kiruna kommun

Ledamöter:
Annica Henelund (C), Kiruna kommun
Kenneth Nilsson (S), Kiruna kommun
Anita Sköld (M), Region Norrbotten
Helena Öhlund (S), Region Norrbotten

Ersättare:
Majvor Johansson (C), Region Norrbotten
Doris Messner (SJVP), Kiruna kommun
Gunnar Selberg (C), Region Norrbotten
Roger Suup (S), Kiruna kommun
Mattias Timander (C), Kiruna kommun
Martin Åström (SJVP), Region Norrbotten

Vem utser Konstmuseet i Norrs direktion?
Konstmuseet i Norrs organisationsform är kommunalförbund. Direktionen utses av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Förbundsmedlemmarna består av Region Norrbotten och Kiruna kommun.

Vem utser länskonstmuseichefen och konstmuseets övriga personal?
Direktionen utser länskonstmuseichefen. Länskonstmuseichefen utser konstmuseets personal. Länskonstmuseichefstjänsten är tidsbunden.

Hur ser statistiken ut vad gäller medverkande konstnärers nationalitet och kön?
Fram till april 2020 har 23 konstnärer medverkat, varav många har dubbelt medborgarskap. Sápmi har räknats som en egen nationalitet i denna sammanställning. 12 konstnärer är från Sverige (varav 9 från Norrbotten), 4 från Norge, 1 från Ryssland, 6 från Finland, 3 från Sápmi (alla från svenska Sápmi) och 3 har annan nationalitet. 8 konstnärer är män, 14 kvinnor och en icke-binär.

Vilka utställningar och evenemang är inplanerade?
Den rådande coronasituationen (april 2020) innebär att framtiden är oviss gällande kommande utställningar. De planerade utställningarna är Kiruna Forever, Röster från Arktis och länsprojektet Övergångar. Flera andra utställningar är inplanerade men på grund av det rådande läget vågar vi inte lova att eller när dessa genomförs. Konstmuseet arbetar just nu med att skapa digitala lösningar för program och pedagogik.

Varför visar ni inte Kiruna kommuns konstsamling?
Kiruna kommuns konstsamling ägs och förvaltas av kommunens kulturförvaltning. Länskonstmuseet har inget uppdrag att ansvara för, förvalta eller ställa ut den konsten.

Hur väljs inriktningen på konsten ni visar?
Konstmuseet i Norrs uppdrag är att visa samhällsengagerad och kritiskt orienterad samtidskonst med en mångfald av konstnärliga praktiker och med Barents som det geografiska upptagningsområdet. Konstmuseets utställningar och länsövergripande konstprojekt följer denna uppdragsbeskrivning.

Hur många arbetar på konstmuseet?
I dagsläget (april 2020) har Konstmuseet i Norr tre anställda. Bland personalen finns länskonstmuseichef, museiassistent och museivärd samt projektpersonal.

Varför outsourcar ni vissa tjänster istället för att anställa?
Liksom alla organisationer måste konstmuseet väga vad som ger bäst resultat kontra vad det kostar. Alla tjänster på museet är inte heltidstjänster och kan variera i arbetstempo beroende på verksamhetens behov. Därför består museets personal av egen samt av inhyrd personal. Kirunas storlek, läge och avsaknad av museiutbildning gör ibland rekryteringar utmanande.

Varför anställer ni inte mer personal?
Vi väntar för närvarande på direktionens beslut om hur museets nya organisation ska se ut. Innan dess är det inte aktuellt att rekrytera.

Varför tar det lång tid att ta fram den nya organisationen?
Direktionen har efter det första verksamhetsåret fattat beslut att utarbeta en ny organisation. Den processen tar tid och den pågående coronapandemin (april 2020) har sänkt tempot ytterligare. Vi förväntar oss att beslut kommer innan sommaren 2020.

Vad är Kristallen?
Kristallen är den första byggnaden som blev färdigställd i Kirunas nya centrum. I Kristallen finns stadshuset samt Konstmuseet i Norr.  

Varför är det vattenläckage i Kristallen?
Det finns olika anledningar. Konstmuseet i Norr har drabbats hårt av läckageproblematiken i Kristallen och har satt som krav att problemen ska lösas. Vattenläckaget utreds och åtgärdas just nu av fastighetsägaren Kiruna Bostäder AB, Kiruna kommun och byggherren LKAB, tillsammans med byggbolagen och externa experter.

Varför är museet bristfälligt skyltat?
Konstmuseet i Norrs lokaler är svårorienterade, vilket många besökare påpekar. Därför har vi förbättrat skyltningen. Vi har flera förslag på tydligare skyltning, anvisningshjälp samt digitala hjälpmedel. Just nu inväntar vi godkännande från fastighetsägaren att genomföra alla delar av det förbättrade skyltprogrammet. Det är hyresvärden som beslutar om vad vi får och inte får göra.

Varför går det ej bussar till konstmuseet under helgerna?
Eftersom det endast är Kristallen som har verksamhet i nya centrum, och stadshuset i Kristallen endast har öppet på vardagar, är det enligt kommunen svårt att tillsätta bussar under helgerna. Konstmuseet håller frågan aktuell i samtal med kommunen med målsättningen att problemet ska lösas snarast.

Varför finns bedrivs ingen caféverksamhet under helgen?
Kristallens café drivs av ett privat företag och museibesökarna är inte så många till antalet att det skulle vara lönsamt att ha cafét öppet under helgerna. Därför bjuder vi istället våra besökare på kaffe under lördagar och söndagar.

Varför finns ingen museishop?
Vår målsättning är att en museishop ska öppnas i samband med nästa utställning. Våra utmaningar är att reception och café har stängt under helgerna, vilket försvårar för oss att bedriva försäljning.